• 210 Не съществува официално европейско правило за начина на изписване на десетичния знак (точка или запетая) между еврото и евроцентовете.
1 от 1