« 210»

Не съществува официално европейско правило за начина на изписване на десетичния знак (точка или запетая) между еврото и евроцентовете.

Коментари